Mark Jensen

Position: 
Board Member
Company name: 
Ecco Shoes (Xiamen)

 Since joining Ecco Xiamen in 2017, he has been the Managin Director of Ecco Shoes Xiamen.